Եկամտաբերության պատմություն առ 30/03/2023

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1796.3319
Շաբաթական
0.13 %
Տարվա սկզբից
2.67 %
Նախորդ տարի
-3.52 %
Վերջին 12 ամիսների
-0.09 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
2.73 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.83 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան (միջին տարեկան)
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
6.68 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
-3.52%
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:


Կայուն եկամտային ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

 • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
 • Ռիսկի աստիճանը
  ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
  ցածր
 • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում 0%
 • Ֆոնդի եկամուտների բաշխում
  Եկամուտները վերաներդրվում են
 • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
 • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
 • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
 • ԶԱԱ-ի հաշվարկման հաճախականությունը
  Օրական
 • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
  15:00
 • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
  ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
  2895056106.38
 • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
  սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
  1 000
 • Փայի հաշվարկային արժեքը
  1796.3319
 • Կառավարչի մասնակցության չափը
  28/02/2023թ. դրությամբ
  48 840 665
 • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
 • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
 • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,00%
 • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
 • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
 • Գործարքային ծախսեր
  Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
  առավելագույնը 0.1%
 • աուդիտի վճար
  3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամ
  պայմանագրային
 • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիատրիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0001, Հյուսիսային պող., շենք 1, գրասենյակ 27
(+374) 10 50 07 90
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 30/03/2023

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1796.3319
Շաբաթական
0.13 %
Տարվա սկզբից
2.67 %
Նախորդ տարի
-3.52 %
Վերջին 12 ամիսների
-0.09 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
2.73 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.83 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան (միջին տարեկան)
6.68 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

 • Առավելագույն անկումը -12,15%
 • Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 414
 • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -9,42%
 • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 2,42%
 • Վատագույն ամիս 12/2014
 • Լավագույն ամիս 09/2016

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

 • 1 տարի 4,09%
 • 3 տարի 3,17%
 • 5 տարի 2,59%
 • Ստեղծման պահից 3,37%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

 • ակտիվների դասերի
 • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
30/09/2022
Ակտիվներ
2438397422
Մեկ փայի ԶԱԱ
1724,75
Ամսաթիվ
28/10/2022
Ակտիվներ
2478473377
Մեկ փայի ԶԱԱ
1722,41
Ամսաթիվ
30/11/2022
Ակտիվներ
2548350341
Մեկ փայի ԶԱԱ
1741,11
Ամսաթիվ
30/12/2022
Ակտիվներ
2636488381
Մեկ փայի ԶԱԱ
1749,59
Ամսաթիվ
31/01/2023
Ակտիվներ
2740468255
Մեկ փայի ԶԱԱ
1776,60
Ամսաթիվ
28/02/2023
Ակտիվներ
2797426223
Մեկ փայի ԶԱԱ
1778,01

Գլոբալ բաշխվածություն

 • Ըստ տարածաշրջանների
 • Ըստ երկրների
 • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

 • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
 • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
 • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
 • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

 • թողարկողի տեսակի
 • վարկանիշի
 • երկրների
 • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
30.03.2023
Կառավարչի մեկնաբանություն

Փետրվար ամսվա ընթացքում ֆոնդում , ի հաշիվ կանխիկ դրամական միջոցների ներհոսքի ավելացրել ենք ՀՀ պետական պարտատոմսերի կշիռը (37․9%-ից մինչև 40․6%)։ Արտասահմանյան պարտատոմսերի կշռի նվազումը՝ 16․6%-ից մինչև 15․7%,  պայմանավորված է շուկայի ազդեցությամբ։ 

 

Ֆոնդում արտարժութային ակտիվների կշիռը նվազել է ՝ հասցնելով 21․4%-ի՝ նախորդ ամսվա 22․6%-ի փոխարեն, պայմանավորված կանխիկ միջոցների ներհոսքով և ԱՄՆ դոլարի և Եվրոյի նկատմամբ ՀՀ դրամի արժևորմամբ։

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել`  պայմանավորված տեղական պարտատոմսերի գների աճով:

Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 30.03.2023 | 12:48