Եկամտաբերության պատմություն առ 20/09/2023

անվանական (սկզբնական) արժեքը՝ 1 000 դրամ
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
1899.4388
Շաբաթական
0.33 %
Տարվա սկզբից
8.56 %
Նախորդ տարի
-3.52 %
Վերջին 12 ամիսների
8.80 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.04 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.42 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
6.96 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
-3.52%
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:


Կայուն եկամտային ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

 • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
 • ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
  ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
  ցածր
 • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում 0%
 • ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
  Եկամուտները վերաներդրվում են
 • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
 • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
 • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
 • ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
  Օրական
 • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
  սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով
  15:00
 • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
  ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
  3439872067.04
 • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
  սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
  1 000
 • Փայի հաշվարկային արժեքը
  վերագնահատվում է ամեն օր
  1899.4388
 • Կառավարչի մասնակցության չափը
  30/06/2023թ. դրությամբ
  51 925 875
 • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
 • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
 • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,00%
 • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
 • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
 • Գործարքային ծախսեր
  Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
  առավելագույնը 0.1%
 • աուդիտի վճար
  3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամ
  պայմանագրային
 • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիատրիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0001, Հյուսիսային պող., շենք 1, գրասենյակ 27
(+374) 10 50 07 90
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 20/09/2023

անվանական (սկզբնական) արժեքը՝ 1 000 դրամ
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
1899.4388
Շաբաթական
0.33 %
Տարվա սկզբից
8.56 %
Նախորդ տարի
-3.52 %
Վերջին 12 ամիսների
8.80 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.04 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.42 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
6.96 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

 • Առավելագույն անկումը -12,15%
 • Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 414
 • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -9,42%
 • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 2,42%
 • Վատագույն ամիս 12/2014
 • Լավագույն ամիս 09/2016

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

 • 1 տարի 1,89%
 • 3 տարի 2,87%
 • 5 տարի 2,61%
 • Ստեղծման պահից 3,29%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

 • ակտիվների դասերի
 • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
31/03/2023
Ակտիվներ
2897729209
Մեկ փայի ԶԱԱ
1797,86
Ամսաթիվ
28/04/2023
Ակտիվներ
3005114148
Մեկ փայի ԶԱԱ
1813,21
Ամսաթիվ
31/05/2023
Ակտիվներ
3097185243
Մեկ փայի ԶԱԱ
1831,59
Ամսաթիվ
30/06/2023
Ակտիվներ
3166762493
Մեկ փայի ԶԱԱ
1853,26
Ամսաթիվ
31/07/2023
Ակտիվներ
3300626168
Մեկ փայի ԶԱԱ
1869,38
Ամսաթիվ
31/08/2023
Ակտիվներ
3406929178
Մեկ փայի ԶԱԱ
1890,33

Գլոբալ բաշխվածություն

 • Ըստ տարածաշրջանների
 • Ըստ երկրների
 • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

 • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
 • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
 • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
 • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

 • թողարկողի տեսակի
 • վարկանիշի
 • երկրների
 • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
04.09.2023
Կառավարչի մեկնաբանություն

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ֆոնդում ավանդների կշիռը նվազել է՝ 251%-ից հասնելով 239%, ակտիվների մյուս դասերի կշիռների փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են եղել դրամական միջոցների ներհոսքով։


Ֆոնդի արտարժութային կառուցվածքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել`  պայմանավորված հիմնականում տեղական պարտատոմսերի գների աճով:

Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 04.09.2023 | 14:27