Եկամտաբերության պատմություն առ 28/02/2024

Փայի դասը
-
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ) ԱՐԺԵՔԸ՝
1 000 դրամ
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2004.7857
Շաբաթական
0.20 %
Տարվա սկզբից
2.03 %
Նախորդ տարի
12.30 %
Վերջին 12 ամիսների
12.82 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.70 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.89 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
7.22 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
-3.52%
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:


Կայուն եկամտային ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

 • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
 • ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
  ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
  ցածր
 • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում 0%
 • ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
  Եկամուտները վերաներդրվում են
 • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
 • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
 • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
 • ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
  Օրական
 • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
  սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով
  15:00
 • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
  ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
  4061923607.98
 • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
  սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
  1 000
 • Փայի հաշվարկային արժեքը
  վերագնահատվում է ամեն օր
  2006.4189
 • Կառավարչի մասնակցության չափը
  31/12/2023թ. դրությամբ
  53 972 516
 • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
 • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
 • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 0.85%
 • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
 • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
 • Գործարքային ծախսեր
  Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
  առավելագույնը 0.1%
 • աուդիտի վճար
  3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամ
  պայմանագրային
 • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Ֆոնդի կանոնները

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00
Հաճախ տրվող հարցեր Գտեք Ձեզ հետաքրքրող հարցերն այստեղ arrow right

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիատրիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 2, Կամար բիզնես կենտրոն, հարկ 7
(+374) 60 50 77 77
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 28/02/2024

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2004.7857
Շաբաթական
0.20 %
Տարվա սկզբից
2.03 %
Նախորդ տարի
12.30 %
Վերջին 12 ամիսների
12.82 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.70 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.89 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
7.22 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

 • Առավելագույն անկումը -12,15%
 • Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 414
 • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -9,42%
 • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 2,42%
 • Վատագույն ամիս 12/2014
 • Լավագույն ամիս 09/2016

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

 • 1 տարի 1,52%
 • 3 տարի 2,89%
 • 5 տարի 2,65%
 • Ստեղծման պահից 3,25%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

 • ակտիվների դասերի
 • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
31/07/2023
Ակտիվներ
3300626168
Մեկ փայի ԶԱԱ
1869,38
Ամսաթիվ
31/08/2023
Ակտիվներ
3406929178
Մեկ փայի ԶԱԱ
1890,33
Ամսաթիվ
29/09/2023
Ակտիվներ
3460156213
Մեկ փայի ԶԱԱ
1907,48
Ամսաթիվ
30/10/2023
Ակտիվներ
3565626081
Մեկ փայի ԶԱԱ
1920,18
Ամսաթիվ
30/11/2023
Ակտիվներ
3598676902
Մեկ փայի ԶԱԱ
1937,81
Ամսաթիվ
29/12/2023
Ակտիվներ
3814654673
Մեկ փայի ԶԱԱ
1964,84

Գլոբալ բաշխվածություն

 • Ըստ տարածաշրջանների
 • Ըստ երկրների
 • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

 • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
 • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
 • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
 • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

 • թողարկողի տեսակի
 • վարկանիշի
 • երկրների
 • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
29.01.2024
Կառավարչի մեկնաբանություն

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ֆոնդում ավելացրել ենք արտասահմանյան դրամական շուկայի գործիքների կշիռը (5%-ից մինչև 5․3%)։ Ակտիվների մյուս դասերի կշիռների փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են դրամական միջոցների աննախադեպ մեծ ներհոսքով։


Արտարժութային ակտիվների կշռի նվազումը  (27%-ից մինչև 26․2%) նույնպես պայմանավորված է դրամական միջոցների ներհոսքով։


Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել՝ պայմանավորված թե՛ տեղական, թե՛ արտասահմանյան ներդրումների արժեքների աճով։

Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 29.01.2024 | 07:27