Համեմատել ֆոնդերը

Եկամտաբերության պատմությունն առ 12/04/2024

բնութագրիչներ

Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL) Պահպանողական ֆոնդ (AMCON) Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
Իրավական կարգավիճակ
Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
բարձր
Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
միջին
Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
ցածր
Ներդրումներ բաժնային գործիքներում
Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
առավելագույնը 50%
Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
առավելագույնը 25%
Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
0%
ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
Եկամուտները վերաներդրվում են
Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
Եկամուտները վերաներդրվում են
Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
Եկամուտները վերաներդրվում են
Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը
Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
11/03/2014
Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
11/03/2014
Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
11/03/2014
Ֆոնդի արժույթ
Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
ՀՀ դրամ
Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
ՀՀ դրամ
Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
ՀՀ դրամ
Ֆոնդի զուտ ակտիվները
Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
6402780911.17
Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
446063448187.92
Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
4177149742.54
Փայի հաշվարկային արժեքը
Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
2112.0303
Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
2085.1629
Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
2015.5618

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ներբեռնել գրաֆը
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
Ներբեռնել գրաֆը

Կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

 • ակտիվների դասերի
 • արժույթի
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)

Գլոբալ բաշխվածություն

 • Ըստ տարածաշրջանների
 • Ըստ երկրների
 • Ըստ ոլորտների
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
 • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
 • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
 • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
 • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)

Պարտատոմսերի վերլուծություն

 • թողարկողի տեսակի
 • վարկանիշի
 • երկրների
 • արժույթների
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)

Բաժնետոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

 • աշխարհագրության
 • ոլորտների
 • երկրների
 • շուկայական կապիտալացման
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
 • Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
 • Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
թարմացված է` 05.01.2022 | 12:25