Բաժնետերեր

Քվեարկող բաժնետոմսերի թիվը՝ 1275

Գործունեության ոլորտը՝ ակտիվների կառավարում

Քվեարկող բաժնետոմսերի թիվը՝ 1225 

Գործունեության ոլորտը՝ բանկային

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԺՈՂՈՎԻ ԹԻՎ 17-3 ՈՐՈՇՈւՄԸ


Հիմք ընդունելով Ընկերության 29042024թ-ի Խորհրդի նիստի որոշումը (արձանագրություն թիվ 61) և հաշվի առնելով Ընկերության 2023թ ֆինանսական արդյունքները՝ Ընկերության 2023թ գործունեության արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթից բաժնետերերին վճարել 2 084 704 000 (երկու միլիարդ ութսունչորս միլիոն յոթ հարյուր չորս հազար) ՀՀ դրամ՝ որպես տարեկան շահութաբաժիններ (այն է՝ յուրաքանչյուր մեկ բաժնետոմսի դիմաց՝ 833 882 ՀՀ դրամ)։  


ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԺՈՂՈՎԻ ԹԻՎ 15-3 ՈՐՈՇՈւՄԸ


Հիմք ընդունելով Ընկերության 28․04․2023թ․-ի Խորհրդի նիստի որոշումը (արձանագրություն թիվ 53) և հաշվի առնելով Ընկերության 2022թ․ ֆինանսական արդյունքները՝ Ընկերության 2022թ․ գործունեության արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթից բաժնետերերին վճարել 1 425 667 850 (մեկ միլիարդ չորս հարյուր քսանհինգ միլիոն վեց հարյուր վաթսունյոթ հազար ութ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ՝ որպես տարեկան շահութաբաժիններ (այն է՝ յուրաքանչյուր մեկ բաժնետոմսի դիմաց՝ 570 267 ՀՀ դրամ)։  


ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՎ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈւՆԸ


ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԺՈՂՈՎԻ ԹԻՎ 13-3 ՈՐՈՇՈւՄ


Հիմք ընդունելով Ընկերության 20/04/2022թ.-ի Խորհրդի նիստի որոշումը (արձանագրություն թիվ 48) և հաշվի առնելով Ընկերության 2021 թվականի ֆինանսական արդյունքները՝ Ընկերության 2021թ. գործունեության արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթից բաժնետերերին վճարել 1,101,644,700 (մեկ միլիարդ հարյուր մեկ միլիոն վեց հարյուր քառասունչորս հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որպես տարեկան շահութաբաժիններ (այն է՝ յուրաքանչյուր 1 բաժնետոմսի դիմաց՝ 440,658 ՀՀ դրամ):


ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ` ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԹԻՎ 12-3 ՈՐՈՇՈՒՄԸ


Հիմք ընդունելով Ընկերության 22/04/2021թ․-ի Խորհրդի նիստի որոշումը (արձանագրություն թիվ 44) և հաշվի առնելով Ընկերության 2020 թվականի ֆինանսական արդյունքները՝ Ընկերության 2020թ․ գործունեության արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթից բաժնետերերին վճարել 718,426,100 (յոթ հարյուր տասնութ միլիոն չորս հարյուր քսանվեց հազար հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որպես տարեկան շահութաբաժիններ (այն է յուրաքանչյուր 1 բաժնետոմսի դիմաց 287,370 ՀՀ դրամ)։ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ` ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԹԻՎ 11-1 ՈՐՈՇՈՒՄԸ


Հիմք ընդունելով Ընկերության 21/10/2020թ.-ի Խորհրդի նիստի որոշումը (արձանագրություն թիվ 42) և հաշվի առնելով Ընկերության 2019 թվականի ֆինանսական արդյունքները՝ Ընկերության 2019թ. գործունեության արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթից բաժնետերերին վճարել 382,507,400 (երեք հարյուր ութսուներկու միլիոն հինգ հարյուր յոթ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որպես տարեկան շահութաբաժիններ (այն է՝ յուրաքանչյուր 1 բաժնետոմսի դիմաց՝ 153,003 ՀՀ դրամ):

թարմացված է` 31.05.2024 | 10:14