Բառարան

Ա
ակտիվներ
աուդիտ
անհատ ձեռնարկատեր
անձնական խնայողություններ
անվանական արժեք
աշխատանք
աշխատուժ
ապրանքային նշան
ավանդների ապահովագրության
արժեթղթերի առաջնային շուկա
արժեթղթերի թողարկում
արժույթ
արտարժույթ
Ավելին
Բ
«բետա» գործակից
բարդ տոկոս
բորսայական ինդեքսներ
բաժնետեր
Ավելին
Գ
գործարքային ծախսեր
գնանկում
գնաճ
գանձապետարան
Ավելին
Դ
դիվերսիֆիկացիա
դեֆլյացիա
դեպոզիտարիա
դեպոզիտ
Ավելին
Ե
երկար դիրք
եկամտաμերության կոր
երկարաժամկետ ակտիվներ
եկամտաբերության ցուցանիշ
Ավելին
Զ
զեղչային կամ ոչ արժեկտրոնային պարտատոմսեր
զուտ եկամուտ
զուտ ակտիվներ
Ավելին
Է
Էկոնոմիկա
Ավելին
Ը
ընթացիկ եկամտաբերություն
ընտանիքի բյուջե
ընթացիկ ծախսեր
Ավելին
Թ
թողարկման գին
թղթադրամ
Ավելին
Ժ
ժամկետային գործարք
ժամկետային ավանդ
Ավելին
Ի
իրական եկամուտ
իրական աշխատավարձ
ԻՍՕ
ինֆլյացիայի (արժեզրկման) ռիսկ
ինֆլյացիա
ինֆլյացիայի տեմպեր
ինդեքս Դոու-Ջոնսի
Ավելին
Լ
լիզինգ
լողացող կուրս
Ավելին
Խ
խորհուրդ տնօրենների
խնայողություն
Ավելին
Ծ
ծախս
Ավելին
Կ
Կորելիացիա
կարճ դիրք
կապիտալի շուկա
կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվներ
կենսաթոշակային ֆոնդ
կուտակային բաժնետոմսեր
Ավելին
Հ
հեջավորում
հաշվարկային արժեք
համախառն ներքին արդյունք
Ավելին
Ձ
ձեռնարկատիրություն
ձեռներեց, ձեռնարկատեր
Ավելին
Ղ
Ավելին
Ճ
Ավելին
Մ
մինչև մարում եկամտաբերություն
մարման ժամկետ
միջազգային պահուստ
մարդկային ոեսուրսներ
մարկետինգ
Ավելին
Յ
Ավելին
Ն
ներդրումային բանկեր
նվազագույն աշխատավարձ
նվիրատվություն
ներդրում
Ավելին
Շ
շրջանառու կապիտալ
շահաբաժնային քաղաքականություն
շուկա
շահութաբաժին
շահույթ
Ավելին
Ո
ոչ նյութական ակտիվներ
ոչ ռեզիդենտ
Ավելին
Չ
չվճարման ռիսկ
չեկ
Ավելին
Պ
պորտֆելային տեսություն
պարտավորություն
պարզ տոկոսներ
պայմանագիր
պահանջարկ
Ավելին
Ջ
Ավելին
Ռ
ռիսկայնության մակարդակ
ռիսկի կառավարում
Ավելին
Ս
սեփական կապիտալ
սվոփ
սպեկուլյանտներ
սփրեդ
Ավելին
Վ
վերաներդման դրույքաչափ
վարկային ռիսկ
Ավելին
Տ
Տոկոսադրույքի ներքին սահման
տոկոսադրույքի վերին սահմանը
տարեկան արդյունավետ տոկոսադրույք
Ավելին
Ր
Ավելին
Ց
ցպահանջ ավանդներ
ցմահ անուիտետ
Ավելին
Ու
Ավելին
Փ
փոխանակման կամ արտարժույթի կուրս
փոխադարձ ֆոնդ
Ավելին
Ք
Ավելին
Եվ
Ավելին
Օ
օֆերտա
օպցիոն
Ավելին
Ֆ
ֆինանսներ
ֆինանսական համակարգ
ֆորվարդային պայմանագիր
ֆյուչերսային պայմանագիր
ֆրանշիզա
Ավելին
թարմացված է` 12.04.2022 | 07:22