Եկամտաբերության պատմություն առ 30/03/2023

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1822.2216
Շաբաթական
0.66 %
Տարվա սկզբից
3.03 %
Նախորդ տարի
-7.67 %
Վերջին 12 ամիսների
-3.93 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.19 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.57 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան (միջին տարեկան)
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
6.85 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
-7.67%

Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:

Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:

Պահպանողական ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

 • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
 • Ռիսկի աստիճանը
  ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
  միջին
 • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 25%
 • Ֆոնդի եկամուտների բաշխում
  բարդ տոկոսի սկզբունքով, այսինքն տոկոսագումարը կուտակվում է հիմնական գումարի վրա, գումարած նախկինում կուտակված եկամուտները
  Եկամուտները վերաներդրվում են
 • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
 • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
 • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
 • ԶԱԱ-ի հաշվարկման հաճախականությունը
  ժամանակահատվածը, երբ հաշվարկվում և Ռեեստրավարին է ներկայացվում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը
  Օրական
 • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
  15:00
 • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
  ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
  312769069153.31
 • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
  սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
  1 000
 • Փայի հաշվարկային արժեքը
  1822.2216
 • Կառավարչի մասնակցության չափը
  ֆոնդի ակտիվների առնվազն 1%-ի չափով, եթե այն չի հատում 1 մլրդ դրամը
  1 244 726 911
 • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
 • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
 • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,10%
 • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
 • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
 • Գործարքային ծախսեր
  համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
  առավելագույնը 0.1%
 • աուդիտի վճար
  3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամ
  պայմանագրային
 • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել այդ օրվա (համապատասխան ժամանակահատվածի) համար հրապարակված փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների  և ծախսերի չափով: 

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդերի կանոններով։

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0001, Հյուսիսային պող., շենք 1, գրասենյակ 27
(+374) 10 50 07 90
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 30/03/2023

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1822.2216
Շաբաթական
0.66 %
Տարվա սկզբից
3.03 %
Նախորդ տարի
-7.67 %
Վերջին 12 ամիսների
-3.93 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.19 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.57 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան (միջին տարեկան)
6.85 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

 • Առավելագույն անկումը -11,29%
 • Վատագույն ամիս 12/2014
 • Լավագույն ամիս 11/2020
 • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -5,05%
 • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 3,69%

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

 • 1 տարի 5,27%
 • 3 տարի 5,05%
 • 5 տարի 4,29%
 • Ստեղծման պահից 3,99%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

 • ակտիվների դասերի
 • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
30/09/2022
Ակտիվներ
261216820435
Մեկ փայի ԶԱԱ
1721,86
Ամսաթիվ
28/10/2022
Ակտիվներ
269028534698
Մեկ փայի ԶԱԱ
1735,58
Ամսաթիվ
30/11/2022
Ակտիվներ
278073005366
Մեկ փայի ԶԱԱ
1774,40
Ամսաթիվ
30/12/2022
Ակտիվներ
285180562268
Մեկ փայի ԶԱԱ
1768,65
Ամսաթիվ
31/01/2023
Ակտիվներ
298707058034
Մեկ փայի ԶԱԱ
1810,05
Ամսաթիվ
28/02/2023
Ակտիվներ
302845207005
Մեկ փայի ԶԱԱ
1801,51

Գլոբալ բաշխվածություն

 • Ըստ տարածաշրջանների
 • Ըստ երկրների
 • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

 • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
 • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
 • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
 • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

 • թողարկողի տեսակի
 • վարկանիշի
 • երկրների
 • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Բաժնետոմսերի վերլուծություն

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

 • աշխարհագրության
 • ոլորտների
 • երկրների
 • շուկայական կապիտալացման
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
30.03.2023
Կառավարչի մեկնաբանություն

Փետրվար ամսվա ընթացքում ֆոնդում , ի հաշիվ կանխիկ դրամական միջոցների (7.7%-ից մինչև 5․9%) , ավելացրել ենք ՀՀ պետական պարտատոմսերի կշիռը (36.3%-ից մինչև 40%)։ Արտասահմանյան բաժնետոմսերի կշռի նվազումը՝ 17․8%-ից մինչև 16․7%,  պայմանավորված է շուկայի ազդեցությամբ։ 

 

Ֆոնդում արտարժութային ակտիվների կշիռը նվազել է ՝ հասցնելով 29.1%-ի՝ նախորդ ամսվա 30.7%-ի փոխարեն, պայմանավորված կանխիկ միջոցների ներհոսքով և ԱՄՆ դոլարի և Եվրոյի նկատմամբ ՀՀ դրամի արժևորմամբ։

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն բացասական  է եղել հիմնականում պայմանավորված  արտասահմանյան բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի գների անկմամբ:

Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 30.03.2023 | 12:44