Եկամտաբերության պատմություն առ 28/02/2024

Փայի դասը
-
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ) ԱՐԺԵՔԸ՝
1 000 դրամ
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2078.0525
Շաբաթական
0.45 %
Տարվա սկզբից
2.80 %
Նախորդ տարի
14.30 %
Վերջին 12 ամիսների
15.37 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.39 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
6.24 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
7.61 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
-7.67%

Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:

Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:

Պահպանողական ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

 • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
 • ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
  ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
  միջին
 • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 25%
 • ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
  բարդ տոկոսի սկզբունքով, այսինքն տոկոսագումարը կուտակվում է հիմնական գումարի վրա, գումարած նախկինում կուտակված եկամուտները
  Եկամուտները վերաներդրվում են
 • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
 • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
 • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
 • ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
  ժամանակահատվածը, երբ հաշվարկվում և Ռեեստրավարին է ներկայացվում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը
  Օրական
 • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
  սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով
  15:00
 • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
  ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
  436017011679.78
 • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
  սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
  1 000
 • Փայի հաշվարկային արժեքը
  վերագնահատվում է ամեն օր
  2081.6815
 • Կառավարչի մասնակցության չափը
  ֆոնդի ակտիվների առնվազն 1%-ի չափով, եթե այն չի հատում 1 մլրդ դրամը
  1 396 716 231
 • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
 • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
 • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 0.95%
 • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
 • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
 • Գործարքային ծախսեր
  համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
  առավելագույնը 0.1%
 • աուդիտի վճար
  3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամ
  պայմանագրային
 • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել այդ օրվա (համապատասխան ժամանակահատվածի) համար հրապարակված փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների  և ծախսերի չափով: 

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդերի կանոններով։

Ֆոնդի կանոնները

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00
Հաճախ տրվող հարցեր Գտեք Ձեզ հետաքրքրող հարցերն այստեղ arrow right

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 2, Կամար բիզնես կենտրոն, հարկ 7
(+374) 60 50 77 77
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 28/02/2024

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2078.0525
Շաբաթական
0.45 %
Տարվա սկզբից
2.80 %
Նախորդ տարի
14.30 %
Վերջին 12 ամիսների
15.37 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.39 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
6.24 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
7.61 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

 • Առավելագույն անկումը -11,29%
 • Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 315
 • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -5,05%
 • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 3,69%
 • Վատագույն ամիս 12/2014
 • Լավագույն ամիս 11/2020

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

 • 1 տարի 3,38%
 • 3 տարի 4,28%
 • 5 տարի 4,39%
 • Ստեղծման պահից 3,94%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

 • ակտիվների դասերի
 • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
31/07/2023
Ակտիվներ
356785844695
Մեկ փայի ԶԱԱ
1924,25
Ամսաթիվ
31/08/2023
Ակտիվներ
364909300402
Մեկ փայի ԶԱԱ
1932,79
Ամսաթիվ
29/09/2023
Ակտիվներ
367811049005
Մեկ փայի ԶԱԱ
1936,16
Ամսաթիվ
30/10/2023
Ակտիվներ
374046986570
Մեկ փայի ԶԱԱ
1935,11
Ամսաթիվ
30/11/2023
Ակտիվներ
383003140799
Մեկ փայի ԶԱԱ
1981,17
Ամսաթիվ
29/12/2023
Ակտիվներ
407143650538
Մեկ փայի ԶԱԱ
2021,48

Գլոբալ բաշխվածություն

 • Ըստ տարածաշրջանների
 • Ըստ երկրների
 • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

 • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
 • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
 • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
 • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

 • թողարկողի տեսակի
 • վարկանիշի
 • երկրների
 • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Բաժնետոմսերի վերլուծություն

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

 • աշխարհագրության
 • ոլորտների
 • երկրների
 • շուկայական կապիտալացման
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
29.01.2024
Կառավարչի մեկնաբանություն

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում, ի հաշիվ արտասահմանյան դրամական շուկայի գործիքների (1.6%-ից մինչև 0.8%), ֆոնդում ավելացրել ենք արտասահմանյան բաժնետոմսերի կշիռը (20․3%-ից մինչև 21․1%)։ 


Ակտիվների մյուս դասերի կշիռների փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են դրամական միջոցների աննախադեպ մեծ ներհոսքով։ Ֆոնդի արտարժութային կառուցվածքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ 


Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել՝ պայմանավորված թե՛ տեղական, թե՛ արտասահմանյան ներդրումների արժեքների աճով։

Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 29.01.2024 | 07:25