Եկամտաբերության պատմություն առ 24.06.2022

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1773.4923
Շաբաթական
-0.37 %
Տարվա սկզբից
-9.72 %
Նախորդ տարի
3.55 %
Վերջին 12 ամիսների
-9.53 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.26 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.05 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան (միջին տարեկան)
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
7.15 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
3.6%
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:


Հավասարակռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվներ եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

 • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
 • Ռիսկի աստիճանը
  ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
  բարձր
 • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 50%
 • Ֆոնդի եկամուտների բաշխում
  Եկամուտները վերաներդրվում են
 • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
 • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
 • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
 • ԶԱԱ-ի հաշվարկման հաճախականությունը
  ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջ
  Օրական
 • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
  15:00
 • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
  ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
  3804066795.36
 • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
  սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
  1 000
 • Փայի հաշվարկային արժեքը
  1773.4923
 • Կառավարչի մասնակցության չափը
  31/12/2021թ. դրությամբ
  53 172 610
 • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
 • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
 • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,30%
 • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
 • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
 • Գործարքային ծախսեր
  Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
  առավելագույնը 0.1%
 • աուդիտի վճար
  3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամ
  պայմանագրային
 • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1,
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com/
Արտաքին աուդիտոր
Դելոյթ Արմենիա
ՀՀ, Երևան 0010, Ամիրյան փող. 4/7 շենք
(+374) 10 52 75 20
amdeloitte@deloitte.am
https://www2.deloitte.com/am/am.html
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 24.06.2022

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1773.4923
Շաբաթական
-0.37 %
Տարվա սկզբից
-9.72 %
Նախորդ տարի
3.55 %
Վերջին 12 ամիսների
-9.53 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.26 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.05 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան (միջին տարեկան)
7.15 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

 • Առավելագույն անկումը -7,92%
 • Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 439
 • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -4,65%
 • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 4,04%
 • Վատագույն ամիս 04/2022
 • Լավագույն ամիս 11/2020

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

 • 1 տարի 4,31%
 • 3 տարի 4,77%
 • 5 տարի 4,01%
 • Ստեղծման պահից 4,06%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

 • ակտիվների դասերի
 • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
2021.11.30
Ակտիվներ
3646114672
Մեկ փայի ԶԱԱ
1948,20
Ամսաթիվ
2021.12.30
Ակտիվներ
3826388125
Մեկ փայի ԶԱԱ
1964,42
Ամսաթիվ
2022.01.31
Ակտիվներ
3873750527
Մեկ փայի ԶԱԱ
1953,28
Ամսաթիվ
2022.02.28
Ակտիվներ
3916182060
Մեկ փայի ԶԱԱ
1945,13
Ամսաթիվ
2022.03.31
Ակտիվներ
3956905961
Մեկ փայի ԶԱԱ
1934,85
Ամսաթիվ
2022.04.29
Ակտիվներ
3829110654
Մեկ փայի ԶԱԱ
1844,95

Գլոբալ բաշխվածություն

 • Ըստ տարածաշրջանների
 • Ըստ երկրների
 • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

 • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
 • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
 • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

 • թողարկողի տեսակի
 • վարկանիշի
 • երկրների
 • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Բաժնետոմսերի Վերլուծություն

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

 • աշխարհագրության
 • ոլորտների
 • երկրների
 • շուկայական կապիտալացման
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
11.05.2022
Կառավարչի մեկնաբանություն

Ապրիլ ամսվա ընթացքում ավելացրել ենք ՀՀ պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերի կշիռները համապատասխանաբար 28․9%-ից մինչև 30.5% և 8․1%-ից մինչև 9․6%։ Ֆոնդի ակտիվների մյուս դասերի կշիռների փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են շուկաների ազդեցությամբ։

Ֆոնդում արտարժութային ակտիվների կշիռը նվազել է՝ 37․4% -ից հասնելով 34․9%-ի, որը պայմանավորված է ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի նկատմամբ ՀՀ դրամի արժեվորմամբ։

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն բացասական է եղել՝ պայմանավորված թե՛ տեղական, թե՛ արտասահմանյան արժեթղթերի գների անկմամբ:

Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում
հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 13.05.2022 | 14:35