Եկամտաբերության պատմություն առ 20/09/2023

անվանական (սկզբնական) արժեքը՝ 1 000 դրամ
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
1947.5374
Շաբաթական
-0.16 %
Տարվա սկզբից
8.94 %
Նախորդ տարի
-9.00 %
Վերջին 12 ամիսների
8.81 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
2.84 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.65 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
7.24 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
-8.99%
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:


Հավասարակշռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվներ եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

 • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
 • ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
  ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
  բարձր
 • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 50%
 • ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
  Եկամուտները վերաներդրվում են
 • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
 • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
 • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
 • ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
  ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջ
  Օրական
 • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
  սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով
  15:00
 • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
  ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
  5302037953.15
 • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
  սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
  1 000
 • Փայի հաշվարկային արժեքը
  վերագնահատվում է ամեն օր
  1947.5374
 • Կառավարչի մասնակցության չափը
  30/06/2023թ. դրությամբ
  66 607 548
 • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
 • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
 • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,30%
 • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
 • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
 • Գործարքային ծախսեր
  Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
  առավելագույնը 0.1%
 • աուդիտի վճար
  3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամ
  պայմանագրային
 • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1,
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com/
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0001, Հյուսիսային պող., շենք 1, գրասենյակ 27
(+374) 10 50 07 90
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 20/09/2023

անվանական (սկզբնական) արժեքը՝ 1 000 դրամ
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
1947.5374
Շաբաթական
-0.16 %
Տարվա սկզբից
8.94 %
Նախորդ տարի
-9.00 %
Վերջին 12 ամիսների
8.81 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
2.84 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.65 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
7.24 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

 • Առավելագույն անկումը -12,44%
 • Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) -
 • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -5,00%
 • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 4,04%
 • Վատագույն ամիս 06/2022
 • Լավագույն ամիս 11/2020

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

 • 1 տարի 4,55%
 • 3 տարի 4,88%
 • 5 տարի 4,64%
 • Ստեղծման պահից 4,23%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

 • ակտիվների դասերի
 • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
31/03/2023
Ակտիվներ
4624766521
Մեկ փայի ԶԱԱ
1847,64
Ամսաթիվ
28/04/2023
Ակտիվներ
4742587262
Մեկ փայի ԶԱԱ
1864,37
Ամսաթիվ
31/05/2023
Ակտիվներ
4852166685
Մեկ փայի ԶԱԱ
1877,26
Ամսաթիվ
30/06/2023
Ակտիվներ
4985685681
Մեկ փայի ԶԱԱ
1916,50
Ամսաթիվ
31/07/2023
Ակտիվներ
5200738656
Մեկ փայի ԶԱԱ
1947,38
Ամսաթիվ
31/08/2023
Ակտիվներ
5300858918
Մեկ փայի ԶԱԱ
1952,73

Գլոբալ բաշխվածություն

 • Ըստ տարածաշրջանների
 • Ըստ երկրների
 • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

 • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
 • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
 • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
 • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

 • թողարկողի տեսակի
 • վարկանիշի
 • երկրների
 • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Բաժնետոմսերի Վերլուծություն

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

 • աշխարհագրության
 • ոլորտների
 • երկրների
 • շուկայական կապիտալացման
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
04.09.2023
Կառավարչի մեկնաբանություն

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ֆոնդում ավանդների կշիռը նվազել է՝ 207%-ից հասնելով 196%: Ակտիվների մյուս դասերի կշիռների փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են եղել դրամական միջոցների ներհոսքով։

 

Ֆոնդի արտարժութային կառուցվածքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել`  պայմանավորված հիմնականում տեղական պարտատոմսերի գների աճով:

Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում
հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 04.09.2023 | 14:24